Deze huidige Gebruiksvoorwaarden beschrijven de begrippen en voorwaarden welke van toepassing zijn op uw gebruik van deze Website.

Amgen behoudt zich het recht voor op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te raadplegen. Het gebruik en/of de raadpleging van deze website houdt automatisch en onvoorwaardelijk in dat u al deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Toekomstgerichte informatie en informatie op de website

De informatie op deze website kan schattingen bevatten die een mate van onzekerheid impliceren, in het bijzonder als gevolg van wetenschappelijke, commerciële, financiële of economische factoren. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen. De informatie op de website is niet bedoeld om het advies, de behandeling, diagnose of aanbevelingen van zorgverleners te vervangen. Ze kan nooit het advies van een arts of apotheker vervangen.

Geen garantie

Alle inhoud op deze website wordt aan u geleverd in de staat waarin de inhoud zich bevindt, "zoals beschikbaar», zonder enige vorm van garantie, hetzij expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot enige impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid en correcte naleving. Amgen geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of betrouwbaarheid van enige inhoud die beschikbaar is op deze website. U bent verantwoordelijk voor het controleren van alle informatie voordat u deze gebruikt. Gebruik van de website en de beschikbaar gestelde inhoud op de website gebeurt louter op eigen risico. Amgen geeft geen verklaringen of garanties dat het gebruik van de website ononderbroken of foutloos zal zijn. U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat de inhoud van de website gevrijwaard is van virussen.

Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik van de website of van de inhoud op de website gebeurt op eigen risico. Amgen wijst specifiek alle aansprakelijkheid, contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid af voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, incidentele, gevolg- of speciale schade die op enige wijze schade geeft, hetzij in verband met of het gebruik van de website, zelfs als Amgen is op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van inhoud die is verkregen via het gebruik van de website of van fouten, weglatingen of vertragingen in verzending van informatie aan de gebruiker, de verbinding met de website, virussen of het verlies van gegevens, veroorzaakt door nalatigheid, handelingen van oorlog, terrorisme, een storing van de telecommunicatie, diefstal of vernietiging of niet-gemachtigde toegang tot de website, of informatie of bijbehorende programma's.

Hyperlinks naar websites van derden

De website kan hyperlinks bevatten die toegang geven tot andere websites die worden bewerkt en beheerd door derden die onafhankelijk zijn van Amgen. Amgen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de websites waarvan de hyperlinks worden vermeld op de website van Amgen wanneer dergelijke websites van derden niet voldoen aan de geldende lokale en Europese wettelijke en reglementaire bepalingen, en evenmin voor de gevolgen van een dergelijke niet-naleving.

Veiligheid

Deze website kan u verplichten dat u zich registreert of een wachtwoord verkrijgt voordat u toegang verleend wordt tot de inhoud of bepaalde diensten beschikbaar gesteld worden op deze website. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens en wachtwoord, evenals alle gebruik van uw wachtwoord, ongeacht of dit door u is geautoriseerd of niet is toegestaan.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, video’s, gegevens, affiches, logo’s, merken en andere elementen weergegeven op de website zijn exclusief eigendom van Amgen en als zodanig beschermd door het recht op intellectuele eigendom, in het bijzonder het auteursrecht, naburige rechten en merkrechten.

In het kader daarvan en in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder het Wetboek van economisch recht, is het gebruik ervan uitsluitend toegestaan voor privédoeleinden in de familiekring. Elke reproductie, vertoon, verspreiding, verhandeling, wijziging of overdracht van het geheel of een deel van een van de elementen weergegeven op de website, en het geheel of een deel van de website in het algemeen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Amgen is verboden. Elk onrechtmatig gebruik van het geheel of een deel van de website (hacken, namaak, inbreuk op de naburige rechten enz.) kan leiden tot vervolging in overeenstemming met het Wetboek van economisch recht.

Wanneer u informatie ingeeft in de rubriek “Schrijven”, gaat u er expliciet mee akkoord alle intellectueleeigendomsrechten die daarop betrekking hebben, met inbegrip van het recht van reproductie, vertoon of aanpassing, via of op elk medium en in alle tot op heden bekende en onbekende formaten, globaal en voor de wettelijke beschermingstermijn, onherroepelijk en kosteloos aan Amgen af te staan. Amgen behoudt zich het recht voor om deze informatie te wijzigen, aan te passen of te vertalen naar andere talen, en om deze informatie op elk gewenst moment en zonder kennisgeving aan u online te plaatsen of te verwijderen.

Bescherming van persoonsgegevens

Amgen behoudt zich het recht voor, en u geeft Amgen toestemming om, alle informatie over uw gebruik van deze website en alle door u verstrekte informatie te gebruiken wanneer u deze website gebruikt op een manier die in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden, ons privacy beleid en de toepasselijk wetgeving.

We bevelen u aan om ons privacy beleid te lezen.

Financiële informatie

Deze website kan verklaringen bevatten met betrekking tot de activiteiten, vooruitzichten, strategieën, financiële situatie, toekomstige economische prestaties en de vraag naar de producten of diensten van Amgen, evenals de intenties, plannen en doelstellingen ervan, welke forward-looking gezien kunnen worden. Deze verklaringen zijn gebaseerd op een aantal veronderstellingen en schattingen die onderhevig zijn aan aanzienlijke onzekerheden, waarvan er vele buiten onze controle liggen. Bij gebruik op de website zijn de woorden "anticiperen", "geloven", "schatten", "zoeken", "plannen", "van plan zijn" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om te identificeren toekomstgerichte verklaringen die binnen de reikwijdte van de veilige haven van toepasselijk financieel recht vallen. De website en de informatie in dit document vormen geen aanbod of uitnodiging tot het aanbieden van effecten. Geen van de informatie op deze website zal worden opgenomen in de documenten of documenten met betrekking tot Amgen-effecten en zal niet als zodanig worden beschouwd.

Toepasselijk recht

De website en de inhoud ervan werden aangemaakt in overeenstemming met de in België geldende wettelijke bepalingen. Ze worden beheerst door het Belgisch recht en uitsluitend de Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor geschillen die hieruit voortvloeien. Hoewel de website toegankelijk is voor andere gebruikers, zijn de website en de inhoud ervan bestemd voor toegang en gebruik door inwoners van België.

Websiteverantwoordelijke: AMGEN NV- Telecomlaan 5, 1831 Diegem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer: 0439.652.401.